Tietosuojaseloste

COST FOR RENO OY:n tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Cost for Reno Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Cost for Reno Oy, y-tunnus 2956947-9
Ilmalankatu 2 A, 00240 Helsinki
info@hintaremontille.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä asioita koskevat yhteydenotot voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@hintaremontille.fi.

3. Rekisterin nimi

Cost for Reno Oy:n yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Yhteystietorekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai asiakas-, viestintä- taikka muun vastaavan suhteen perusteella syntyneeseen perusteeseen henkilö- ja muiden tietojen käsittelylle.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin maksimilaajuuden. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kerätä ja/tai säilyttää kustakin rekisteriin kuuluvasta henkilöstä kaikki tai vain osan yllä listatuista tiedoista rekisterissään.

7. Mistä henkilötiedot saadaan

rekisteröidyltä itseltään (esimerkiksi rekisterinpitäjän verkkosivustolla, rekisterinpitäjän niitä pyytäessä tai muissa yhteyksissä) nimi- ja osoitetietoja päivitettäessä osoitetietojärjestelmistä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä palveluiden käytöstä ja ostoista

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille niiltä osin, kuin yhteistyökumppanit tarvitsevat tietoja palvelunsa toteuttamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tällöin rekisterinpitäjä kuitenkin vastaa siitä, että EU:n yhteistyökumppani, jolle tietoja EU:n ulkopuolelle siirretään, on sitoutunut noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja (esimerkiksi EU-U.S Privacy Shield Framework), jotka varmistavat henkilötietojen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tallentamisen ja käsittelyn.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Yhteystietorekisterissä olevan henkilön henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun peruste henkilötietojen käsittelylle on voimassa. Mikäli perustetta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole, rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot rekisteristään mahdollisimman pian, ellei tietojen säilyttämiseen ole muuta perustetta.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on

Vastustusoikeus: Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, niitä ei enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

12. Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin ja tietokantoihin, joihin muilla kuin rekisterinpitäjän valtuuttamilla tahoilla ei ole pääsyä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin sisältävät järjestelmät on suojattu palomuurilla sekä muilla asiaankuuluvilla tekniikoilla.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään kohdassa 2 mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskeen.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.